Regulamin

REZERWACJA I PŁATNOŚCI

 1. 1Rezerwacja domków jest wiążąca po jej potwierdzeniu  przez recepcję  w formie e-mail, rezerwacji  można dokonać poprzez:
  – panel rezerwacyjny znajdujący się na stronie   www.domki-brzozowaprzystan.pl
  – email : info@domki-brzozowaprzystan.pl
  – rezerwacji może dokonać osoba, która ukończyła 21 rok życia. 
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na podane konto bankowe.

  DANE DO PRZELEWU:
  P.H.U Łukasz Płocki
  ul. Konwaliowa 33
  84-240 Reda

  MBank nr konta: 45 1140 2004 0000 3302 7608 0418
  SWIFT CODE: —

 3. Termin wpłaty zadatku wyznacza recepcja. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny.
 4. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 1. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu.
 3. Obiekt pobiera opłatę klimatyczną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa nr XLVIII/618/2017 z dnia 25-10-2017 r. w kwocie 2 zł/ osoba, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa, na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 5. Niepojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i możliwością wynajęcia domku  innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 6. W sezonie wysokim tj. lipiec-sierpień istnieje możliwość wynajęcia domków na minimum 7 pełnych dób hotelowych lub ich wielokrotność. Inna długość pobytu możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu przez recepcję.

 

ZAMELDOWANIE I POBYT

 1. Obiekt składa się z 8 domków przeznaczonych dla 6 maksymalnie 8 osób , przy czym 7 i 8 osoba to dzieci oraz budynku recepcji.
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00.
 3. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości zarządca obiektu ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 4. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Co za tym idzie ponoszą oni odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działania.
 5. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie obiektu po godz. 22:00.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 07:00 rano. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób, które jest zobowiązany natychmiast zgłaszać w recepcji. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 8. Zarządca obiektu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających na terenie obiektu albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gościom lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, czajników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 10. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania ognia otwartego w szczególności w pokojach i łazienkach. Istnieje natomiast możliwość palenia tytoniu na otwartej przestrzeni z wyłączeniem strefy placu zabaw.
 11. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Osoba rozpalająca grill zobowiązana jest do jego zgaszenia.
 12. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb.
 13. Do dyspozycji Gości na terenie obiektu jest bezpłatne wi-fii, hasło dostępne na recepcji.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
 15. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu, wody, internetu.
 16. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji w terminie 7 dni od ich znalezienia przedmioty te zostaną wyrzucone.
 18. Na wyposażeniu każdego domku znajduje się płyta indukcyjna, kuchenka mikrofalowa, czajnik, żelazko, odkurzacz, telewizor.  Opuszczając pokój, Gość  powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte na klucz, krany zakręcone oraz wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne.
 19. W domkach znajduje się kominek (koza) oraz ogólnodostępne na terenie obiektu drewno kominkowe, pozostające do dyspozycji Gości. Podczas użytkowania kominka należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się stawiania na nim przedmiotów, zakrywania zasłonami. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w skutek jego nieprawidłowego użytkowania.
 20. Dla bezpieczeństwa Gości teren obiektu jest monitorowany.
 21. Na terenie obiektu znajduje się niestrzeżony, monitorowany parking dla Gości. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa.
 22. Z uwagi na zamykaną na noc bramę, opuszczenie terenu obiektu samochodem po godz. 22 należy uzgodnić z recepcją.
 23. Zabronione jest mycie pojazdów na terenie obiektu.
 24. Zarządca oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 25. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku oraz do rozliczenia się z wyposażenia przed opuszczeniem obiektu.
 26. Domek należy zdać posprzątany, w szczególności należy wynieść nieczystości do pojemników na śmieci znajdujących się na terenie obiektu.
 27. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 28. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez właściciela obiektu.
przewodnik po okolicy