Regulamin

Regulamin obiektu BRZOZOWA PRZYSTAŃ – domki wypoczynkowe 

Dokonanie rezerwacji domku  jest jednoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

 

REZERWACJA:

1. Rezerwacji domku we wskazanym przez Gościa okresie można dokonać poprzez:
a) panel rezerwacyjny znajdujący się na stronie www.domki-brzozowaprzystan.pl
b) e – mail- info@domki-brzozowaprzystan.pl
c) stronę internetową: www.booking.com
d) telefonicznie pod nr tel. 501 644 162
e) rezerwacji może dokonać tylko osoba dorosła

2. Recepcja potwierdza możliwość rezerwacji domku wypoczynkowego na określony przez Gościa termin, drogą mailową bądź telefonicznie. Potwierdzenie możliwości rezerwacji danego domku wypoczynkowego w określonym terminie jest równoznaczne z zawarciem umowy rezerwacyjnej. Jednocześnie Recepcja wyznacza Gościowi termin do wpłaty zadatku.

3. Gość jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości nie mniejszej niż 40% opłaty za pobyt, na rachunek bankowy:

P.H.U. Łukasz Płocki
ul. Konwaliowa 33
84-240 Reda

Nr konta:
mBank nr konta: 45 1140 2004 0000 3302 7608 0418

SWIFT CODE/IBAN: PL 45 1140 2004 0000 3302 7608 0418( dla przelewów zagranicznych)
kod BIC/SWIFT mBanku BREXPLPWMBK

4. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny.

5. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne rozwiązanie umowy rezerwacyjnej.

6. Niepojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy rezerwacyjnej i możliwością wynajęcia domku innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej. Nie zwraca się wpłaconego wcześniej zadatku.

 

PŁATNOŚCI:

1. Opłata za pobyt pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu. Opłata ta nie zawiera w sobie opłaty klimatycznej, o której mowa w pkt 11. Na poczet opłaty zalicza się wpłacony przez Gościa zadatek.

2. Obiekt odrębnie od opłaty za pobyt pobiera opłatę klimatyczną zgodnie z Uchwałą nr LXII/835/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2019, opłata miejscowa na rok 2022 wynosi 2,50 zł od osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

3. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa, na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
4. W sezonie wysokim tj. lipiec-sierpień istnieje możliwość wynajęcia domków na minimum 6-7 pełnych dób hotelowych lub ich wielokrotność. Inna długość pobytu możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu przez recepcję.

 

ZAMELDOWANIE I POBYT:

1. Obiekt składa się z 8 domków przeznaczonych dla 6-8 (jeśli w składzie jest minimum dwoje dzieci do lat 10) osób oraz budynku recepcji z sauną.

2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Przebywanie w domu lub pozostawienie rzeczy po godzinie 10.00 w dniu wyjazdu powodować będzie naliczenie opłaty dodatkowej równej opłacie za jedną dobę według aktualnego cennika.

3.Goście zobowiązani są dokonać meldunku w Budynku recepcji niezwłocznie po przyjeździe, okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Właściciel ma prawo odmówić zameldowania Gościa.

4. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działania. Dodatkowo właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu spowodowane korzystaniem w sposób niewłaściwy z placu zabaw i pozostałej infrastruktury w szczególności znajdującej się na terenie obiektu trampoliny z której należy korzystać pojedynczo!

5. Na terenie obiektu znajduje się SAUNA – w pakiecie pobytowym każdy Domek otrzymuje 1 wejście do sauny Gratis – osoby chętne do skorzystania z sauny proszone są o dokonanie rezerwacji pod nr tel.: 501-644-162, na konkretny dzień / konkretny domek.

Sauna jest dostępna również na życzenie Gości (dodatkowo płatna 55 zł/ 2h).

Przed skorzystaniem z sauny należy obowiązkowo zapoznać się z zasadami korzystania z sauny oraz kulturą saunowania znajdującymi się przed wejściem do sauny.
Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które pomimo przeciwwskazań korzystają z SAUNY. Dzieci do lat 18 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekuna prawnego oraz na ich wyłączną odpowiedzialność.

6. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w obiekcie po godz. 22:00.Przebywanie osób zaproszonych przez Najmującego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najmującego domek, na odpłatne( 100zł od osoby za dobę) dokwaterowanie tych osób.
7. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 07:00 rano.
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.

8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób, które jest zobowiązany natychmiast zgłaszać w recepcji. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.

9. Właściciel obiektu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gościom lub funkcjonowanie Obiektu.

10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, czajników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

11. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania ognia otwartego w szczególności w pokojach i łazienkach. Istnieje natomiast możliwość palenia tytoniu na otwartej przestrzeni z wyłączeniem strefy placu zabaw.

12. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Osoba rozpalająca grill zobowiązana jest do jego zgaszenia.
Do rozpalania grilla prosimy używać podpałek , nie drewna dostępnego w obiekcie –służącego do kominków(kóz).

13. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb.

14. Do dyspozycji Gości w obiekcie dostępne jest bezpłatne wi -fi, hasło dostępne w budynku recepcji.

15. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.

16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niegoniezależne, np. przerwy w dostawie prądu, wody, Internetu.

17.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji w terminie 7 dni od ich znalezienia przedmioty te zostaną wyrzucone.

19. Na wyposażeniu każdego domku znajduje się płyta indukcyjna, kuchenka mikrofalowa, czajnik, żelazko, odkurzacz, telewizor. Opuszczając domek, Gość powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte na klucz, krany zakręcone oraz wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne.

20. W domkach znajduje się kominek (koza) oraz ogólnodostępne w Obiekcie drewno kominkowe, pozostające do dyspozycji Gości. Drewno służy do rozpalania w kominku – nie służy jako rozpałka do grilla. Podczas użytkowania kominka należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się stawiania na nim przedmiotów, zakrywania zasłonami. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w skutek jego nieprawidłowego użytkowania w szczególności spowodowane brakiem nadzoru opiekunów nad małoletnimi dziećmi.
Prosimy nie zostawiać rozpalonego kominka podczas nieobecności w domku.

21. Dla bezpieczeństwa Gości obiekt jest monitorowany.

22. W obiekcie znajduje się niestrzeżony, monitorowany parking dla Gości. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa.

23. Zabronione jest mycie pojazdów w Obiekcie oraz wprowadzanie prywatnych i znajdujących się na terenie Brzozowej Przystani rowerów i innych jeździdeł ( np.hulajnogi ) do wnętrz obiektu.
Rowery mogą pozostać na tarasie, który znajduje się przy każdym domku bądź w miejscu parkowania rowerów .

24. Właściciel oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni, których obowiązkiem jest nadzór nad dziećmi. Szczególna ostrożność powinna zostać zachowana w przypadku korzystania ze znajdującej się w ogrodzie trampoliny, z której należy korzystać pojedynczo!

25. Na terenie obiektu do dyspozycji Gości znajdują się: hulajnogi, samochodziki, jeździdła i rowery- uprzejmie się prosi o ich odstawianie w wyznaczone miejsce po zakończeniu ich użytkowania.

26. Właściciel wraz z Gośćmi zobowiązani są do sprawdzenia stanu wyposażenia domku wypoczynkowego oraz do rozliczenia się z wyposażenia przed opuszczeniem Obiektu.

27. Domek należy zdać w ogólnym porządku, w szczególności należy wynieść nieczystości do pojemników na śmieci znajdujących się w obiekcie, opróżnić zawartość lodówki oraz wstawić zmywarkę z brudnymi naczyniami.
W przypadku pozostawienia nieposprzątanego domku wypoczynkowego Właściciel zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty za sprzątanie w kwocie 200 zł.

28. Goście naruszający zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz uregulowania należności za wykorzystane usługi.

29. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

przewodnik po okolicy